Ochrana dat

1. Ochrana osobních údajů

Obecné informace

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v zápatí těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou Vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se Vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v kontaktech. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek lze statisticky vyhodnotit Vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat.

Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace o těchto nástrojích a o možnostech vznesení námitky naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, metadata a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

3. Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k Vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Odkaz na odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

WESTFALIA Metal Hoses GmbH
Am Schwanenweiher 1
57271 Hilchenbach
Germany

Telefon: +49 2733 283-100
E-Mail: info-wsh@westfalia-mh.com

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými, určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (článek 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR)..

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, abychom Vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

SSL resp. TSL šifrování

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL resp. TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, vymazání a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v kontaktech.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v kontaktech. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání Vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů..

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Používání kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být poskytnuty v části „Zákonem požadované informace“, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali, je tímto zakázáno. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovány samostatně.

Soubory protokolů serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • odkazující adresa URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresu

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší žádosti). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem nebo telefonicky

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky, bude Váš dotaz včetně všech osobních údajů, které z něj vyplývají (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí.

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím žádosti, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Nástroje pro analýzu a reklamu

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Doplněk prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k umístění opt-out cookie, který zabrání zaznamenávání Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobné informace o tomto tématu naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

6. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat nám žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu Vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme Vás, že shromažďování, zpracování a používání Vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími právními předpisy a že s Vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme Vaše související osobní údaje (např. kontaktní a osobní údaje, podklady k žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 GDPR-nový podle českého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (vznik obecné smlouvy) a pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GPDR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou Vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 GDPR-nový a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchování údajů

Pokud Vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat Vámi poskytnuté údaje po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Poté budou data vymazána a fyzické dokumenty zlikvidovány. Toto úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine důvod jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonná povinnost uložení.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud Vám nenabídneme konkrétní práci, je možné, že Vás zařadíme do seznamu uchazečů. V případě zařazení do výběrového řízení budou všechny dokumenty a údaje z přihlášky přeneseny do databáze uchazečů, abychom Vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny žadatelů je založeno výhradně na Vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím procesem podávání žádostí. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Máte dotazy k našim produktům?

Domluvte si s námi schůzku.

Rádi Vám poradíme e-mailem nebo při osobní schůzce.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás:
Cookie-Einstellungen
Auf dieser Website werden Cookie verwendet. Diese werden für den Betrieb der Website benötigt oder helfen uns dabei, die Website zu verbessern.
Alle Cookies zulassen
Auswahl speichern
Individuelle Einstellungen
Individuelle Einstellungen
Dies ist eine Übersicht aller Cookies, die auf der Website verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Cookie-Einstellungen vorzunehmen. Geben Sie einzelnen Cookies oder ganzen Gruppen Ihre Einwilligung. Essentielle Cookies lassen sich nicht deaktivieren.
Speichern
Abbrechen
Essenziell (1)
Essenzielle Cookies werden für die grundlegende Funktionalität der Website benötigt.
Cookies anzeigen
Statistik (1)
Statistik Cookies tracken den Nutzer und das dazugehörige Surfverhalten um die Nutzererfahrung zu verbessern.
Cookies anzeigen